Декларация за заекването бе подписана в Европейския парламент

Важна стъпка към по-голяма информираност относно заекването на политическо ниво беше предприета в Страсбург на 25 октомври. Всички евродепутати бяха поканени на коктейл по случай Международния ден за информираност относно заекването.

Събитието беше организирано съвместно от Европейската лига на асоциациите на хората, които заекват (ЕЛСА) и Испанската асоциация (TTM Espana) с подкрепата на Европейския форум на хората с увреждания.

Специално бяха поканени членовете на Вътрешната група по уврежданията, която представлява вътрешнопартийна работна група от депутати в Европейския парламент, ангажирани с проблеми по уврежданията.

Повече от 30 депутати приеха поканата, което – според вътрешни източници от парламента – може да се смята за успех.

Представители на няколко национални асоциации присъстваха на коктейла.

Кратки изказвания направиха председателят на TTM Espana Адолфо Гарсия, председателят на групата по уврежданията към ЕП Ричард Ховит и председателят на ЕЛСА Едуин Фар.

В течение на вечерта депутатите бяха помолени да подпишат „Писмено заявление” за „Заекването и Международния ден за информираност относно заекването”, което съдържа важни нужди и изисквания на хората, които заекват и призовава Европейския парламент официално да признае Международния ден за информираност относно заекването.

Председателката на СИЗ Ирина Папанчева също бе поканена на коктейла, но не можа да присъства по лични причини.

Това е текстът на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЕКВАНЕТО И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ЗАЕКВАНЕТО

Целта на тази декларация е да отбележи 22-ри октомври като международен ден за информираност относно заекването, да промени обществените разбирания относно заекването и да намали негативните представи и дискриминацията, с която хората, които заекват се сблъскват всеки ден.

Международен ден за информираност относно заекването

Международният ден за информираност относно заекването се отбелязва от укрепващия съюз на хората, които заекват, говорните терапевти и други терапевти, които сега, повече от всякога, се учат едни от други и работят заедно, за да споделят, да оказват подкрепа и да образоват обществеността за влиянието на заекването върху живота на отделните личности.

Заекването

Повече от 4.5 млн. души в разширения вече Европейски съюз имат говорния проблем заекване. Широко прието е, че 5% от децата под 5 годишна възраст преминават през фазата на заекването. Без интервенция в предучилищна възраст до 20% от тези деца са в сериозен риск от развитие на хронично заекване, което може да се запази и през зряла възраст. При децата под 5 годишна възраст, заекват два пъти повече момчета, отколкото момичета. Но в зряла възраст заекват четири пъти повече мъже, отколкото жени. Заекването все още остава относително неизвестно, неразбираемо и неразгадано, което е във вреда на засегнатите от него. Изследванията и информираността относно заекването все още са с нисък приоритет в Европа. Последица от това могат да бъдат социална изолация, лошо отношение и липса на достъп до пазара на труда. Всички изследвания показват, че заекващите и незаекващите са идентични по отношение на интелект, умствено състояние и характер.

Днешна Европа е белязана от процеси на увеличаващо се обединение и сътрудничество. Всичко това оказва влияние върху общите интереси на хората, които заекват в цяла Европа и техните национални организации. Хората, които заекват имат право да бъдат информирани относно терапевтичните програми и техническите средства, включително оценяването на вероятността за успех, неуспех или рецидивно състояние.

Хората, които заекват има право да приемат терапия, подходяща за всеки индивидуален случай от професионалисти с опит в третиране на заекването и свързаните с него проблеми. Хората, които заекват имат право да изберат дали да се подложат или не на терапия или да сменят терапията, или лечението без ограничение или санкция.

Хората, които заекват имат право да заекват или да бъдат гладко говорещи в степен, в която всеки е способен, и имат право да комуникират и да бъдат изслушвани.

Хората, които заекват трябва да получават всички права, дадени от законите или регламентите за всички граждани, без значение от степента на заекването им и имат право изразят недоволството си, когато не са третирани справедливо и в съответствие със закона.

Хората, които заекват имат право да бъдат третирани достойно и с почит от всеки човек, от обществото като цяло, институциите и медиите, без значение от степента на заекване. Осигуряване на нарастващи възможности за ранно преодоляване, откриване и диагностициране на заекването при децата. Осигуряване на по-добър достъп до информация за избор на различни говорни терапии и комуникационни помощни средства в Европейския съюз за деца и възрастни, които заекват.

Трябва да бъде гарантирано, че европейската “7-ма изследователска програма” ще направи заекването един от своите приоритети под първата главна тема “Здравеопазване”, като признае всички речеви особености за разстройства. Да се засили антидискриминационното законодателство за уврежданията чрез въвеждане на специална Директива за уврежданията на ЕС и хората, които заекват да бъдат признати за дискриминирани от гледна точка на същото законодателство. Да бъде официално признат Международния ден за информираност относно заекването – 22 октомври.

Тази декларация беше представена на 25 октомври 2005 година от Европейската лига на асоциациите на хора, които заекват (ELSA) с подкрепата на Испанската фондация на хората, които заекват (TTM-Espaсa) и Европейския форум на уврежданията (EDF).

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването