Заекване и заетост

ЕЛСА подтиква към по-нататъшна активна промяна и развитие по отношение заетостта на хората, които заекват. Това може да включи, освен всичко друго, представяне заедно с организации на хора с увреждания, които изискват законодателство за равни възможности в сферата на заетостта и уврежданията.

Изявление на Европейската лига на асоциациите на хората, които заекват (ЕЛСА):

  1. Хората, които заекват искат да се конкурират при равни условия с останалите хора, съгласно техните умения за извършване на дадена работа.
  2. Способността да общуваш ефективно не бива да бъде определяна само от гладкостта на речта.
  3. Хората, които заекват, са отговорни като индивиди за собственото си професионално развитие и нужди в партньорство с работодателите и с подкрепата на националните си асоциации.
  4. ЕЛСА насърчава националните организации на хората, които заекват да информират работодателите и обществеността за природата и въздействието на заекването и да подкрепят добрата практики при осъществяване на заетостта.

Ратифицирано от асоциациите членки на ЕЛСА във Великобритания през 1994 г. и Дания през 1995 г.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването