Списък на правата и задълженията на хората, които заекват

Този списък представлява ръководство за правата и задълженията на хората, които заекват. Той бе съставен от участниците в Семинара за правата и задълженията по случай Международния ден за информираност за заекването по време на 17та среща на Националната асоциация на заекващите, която се състоя в Чикаго, Илинойс. Майкъл Шугарман и Еми Джонсън водиха семинара.

Списъкът бе променен от Кенет Сейнт Луис, а по-късно и от Люк де Нил въз основа на мненията на участниците в Третия световен конгрес на Международната асоциация за гладка реч IFA в Ниборг, Дания. Ако имате забележки или допълнения, можете да ги изпращате на ISAD22OCT@aol.com

ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ХОРАТА, КОИТО ЗАЕКВАТ

Правото да заеква или да говори гладко до степента, в която човек е способен или която си избере.

Правото да общува и да бъде изслушван независимо от степента на заекването му/й.

Правото да получава уважително отношение и да се зачита достойнството му/й от другите индивиди, групи, институции и медиите, независимо от степента на заекването му/й.

Правото да се ползва от всички права, указани със закони или наредби, от които се ползват останалите граждани, без значение от степента на заекването му/й.

Правото да отстранява несправедливостите при установена неспособност да се провежда терапия съгласно закона или да бъде третиран с достойнство и уважение.

Правото да бъде информиран/а подробно за терапевтични програми, включително за оценките за възможност за успех, провал или повторно появяване на проблема.

Правото да получава терапия, която е уникална и отговаря на специфичните му/й нужди, грижи и отличителни качества от професионалисти, които са обучени да лекуват заекване и свързаните с него проблеми.

Правото да избира и да участва в терапия, да избира да не се подлага на терапия или да сменя терапията или терапевта без предразсъдъци или неудобство.

Задължението да разбира, че слушателите или участниците в разговора може да не са информирани за заекването и неговите последици или че могат да имат различни гледни точки относно заекването от тези на хората, които заекват.

Задължението да различава онези реакции на слушателите или участниците в разговора, които са резултат на липса на информираност или точни познания за заекването (например изненадата и коментарите се приемат за удачни независимо дали са) от реакции, които са резултат от липса на уважение или любезност (например присмех, нагрубяване, дразнене или дискриминация).

Задължението да информира слушателите или участниците в разговора ако му/й е необходимо повече време, за да общува.

Задължението да влиза в отворено и отзивчиво сътрудничество с квалифицирани клинични работници, с които е сключил/а писмен или устен договор за медицинско сътрудничество.

Задължението да прави каквото може, за да преодолее пречките в живота, които са се появили заради заекването, което включва реалистична оценка за силните страни и слабостите си, както и развиването на здравословно чувство за хумор, насочено към себе си.

Задължението да подпомага, когато е възможно публичното обучение за заекването и неговите последици, специфични особености и недъзи.

Задължението да възприема и да се отнася с хората, които имат различия, проблеми, вежливо според закона и с достойнство и уважение, без значение от състоянието им.

Група за Взаимопомощ

Ела! Стани част от Група за Взаимопомощ!
За много заекващи групите за взаимопомощ са една от малкото възможности да обсъждат свободно заекването с други, които заекват... виж повече

Новини

Copyright © 2004 - 2017 Сдружение за Инициативи по Заекването